DARWIN

Tiếp tục phát triển kỹ năng viết và truyền thông bằng văn bản. Sử dụng dạng câu mệnh đề và câu hỏi Wh- để mô tả các chủ đề, sự kiện trong cuộc sống thành thị, sức khỏe và thực phẩm; tìm hiểu về nghệ thuật, điện ảnh và văn học. Kỹ năng thực hành và phân tích, ghi lại kết quả các hoạt động về chủ đề STEAM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *